تو از چی دلخوری پَرو نمیشه ریخت توو بالشای آجری ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
دلت گرفته و تفنگ سَرپُری از چی دلخوری ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
نه گریه داری و نه میشه خنده رو کشید به صورتت !!!
♪ ♥‿♥ ♪
گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت بغضِ عادتت ♫
♪ ♥‿♥ ♪
الله من سفید دنیام سیاه الله دل نمیشه سر به راه !!!
♪ ♥‿♥ ♪
الله تنها توو انبار کاه هی میگشتم دنبال نخ سوزنای اشتباه ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
الله جونم آلودست ببخش دائم بهم زدن رو دست ببخش ♫
♪ ♥‿♥ ♪
الله من اصن آدم بده لااقل تو مثل آدم مُردنو یادم بده !!!
♪ ♥‿♥ ♪
مه گرفت دنیام گم شدی رفتی من صدات کردم وقتی میرفتی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
تو قضاوت کن اشتباه هامو وقتی راه رفتی رد پاهامو ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
الله من سفید دنیام سیاه الله دل نمیشه سر به راه ♫
♪ ♥‿♥ ♪
الله تنها توو انبار کاه هی میگشتم دنبال نخ سوزنای اشتباه !!!
♪ ♥‿♥ ♪
الله جونم آلودست ببخش دائم بهم زدن رو دست ببخش ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
الله من اصن آدم بده لااقل تو مثل آدم مُردنو یادم بده♫
♪ ♥‿♥ ♪