عشق احساسه ، نه معادله ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بخوای حلش کنی ، میشه مبادله ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
این مبادله ، میشه مجادله ♫
♪ ♥‿♥ ♪
هیشکی هیچی نگه ، حکم اینجا دله !!!
♪ ♥‿♥ ♪
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی ♫
♪ ♥‿♥ ♪
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
هی دل من داره با دلت می دله ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بی هوا بی خواس بی دلیل بی دله !!!
♪ ♥‿♥ ♪
اون که می لرزه واست حسابی دله ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
هی دل من داره با دلت می دله !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هی هی هی روانی تو عشق منی ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
هی روانی کی قولتو میشکنی !!!
♪ ♥‿♥ ♪

دردسرساز لجباز دوست داشتنی !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هی روانی تو عشق منی ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
عشق تحکیمه ، نه محاکمه ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
نه محکومه کسی ، نه هیشکی حاکمه !!!
♪ ♥‿♥ ♪
عشق تقدیمه نه مبادله ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
خط ممتدد ، نه خط فاصله ♫
♪ ♥‿♥ ♪
حساس واسه حس مثل دلی که بهم دادی ♫
♪ ♥‿♥ ♪
حساس واسه حس مثل دلی که بهم دادی !!!
♪ ♥‿♥ ♪
حساس واسه حس مثل دلی که بهم دادی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
حساس واسه حس مثل دلی که بهم دادی !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هی دل من دل من داره با دلت می دله ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بی هوا بی خواس بی دلیل بی دله ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
اون که می لرزه واست حسابی دله ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
هی دل من داره با دلت می دله !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هی هی هی روانی تو عشق منی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
هی روانی کی قولتو میشکنی ♫
♪ ♥‿♥ ♪
دردسرساز لجباز دوست داشتنی !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هی هی هی روانی تو عشق منی●♪
♪ ♥‿♥ ♪

منبع: گیتار موزیک